طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 30 دی 1399
EN

 

جستجو
عنوان فراخوان تشریح پروژه شروع فراخوان پایان فراخوان وضعیت نوع واگذاری درخواست همکاری
مطالعات تفصیلی بازار داخلی تبد‌یل بخش فسادپذ‌یر پسماند شهر‌ی به برق، حرارت و كود به روش هضم خشك و تهیه بسته‌ها‌ی فنی، سیاستی و سرما‌یه‌گذار‌ی مرتبط دریافت 1397/11/01 1397/11/17 دانشگاه امیرکبیر دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعات تفصیلی بازار داخلی تبد‌یل پسماند شهر‌ی به برق، حرارت و كود به روش زباله سوز‌ی ‌یا گاز‌ی‌ساز‌ی و تهیه بسته‌ها‌ی فنی، سیاستی و سرما‌یه‌گذار‌ی مرتبط دریافت 1397/11/01 1397/11/17 با دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
مطالعات تفصیلی بازار داخلی تبد‌یل پسماند و پساب واحدها‌ی دامدار‌ی به برق، حرارت و كود به روش هضم بی‌هوازی و تهیه بسته‌ها‌ی فنی، سیاستی و سرما‌یه‌گذار‌ی مرتبط دریافت 1397/11/01 1397/11/17 در مرحله اول ارزیابی دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امكان‌سنجی فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی و اجرایی كاربرد فناوری هضم بیهوازی در بخش مدیریت فاضلاب و پساب مجتمع‌های كشت و صنعت كشور دریافت 1396/08/01 1396/08/10 در مرحله دریافت پروپوزال دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
امكان‌سنجی فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی و اجرایی كاربرد فناوری هضم بیهوازی در بخش مدیریت فاضلاب و پساب صنایع لبنی كشور دریافت 1396/07/01 1396/07/10 در مرحله بررسی پروپوزال دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت پایلوت هاضم تر اختلاط كامل (CSTR) از منبع فضولات دامی جهت بومی‌سازی در كشور دریافت 1396/06/01 1396/06/10 با دانشگاه بوعلی‌سینا همدان قرارداد شد دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری
طراحی و ساخت پایلوت هاضم تر جریان قالبی (Plug flow) از منبع فضولات دامی جهت بومی‌سازی در كشور دریافت 1396/06/01 1396/06/10 با پژوهشگاه مواد و انرژی قرارداد شد. دانشگاهی اتمام زمان درخواست همکاری