شنبه 05 اسفند 1402

1- ایجاد انسجام در برنامه‌ریزی و مدیریت تحقیقاتی

 • 1-1 ایجاد ساختار لازم برای مدیریت متمرکز تحقیقات
 • 1-2 تدوین فرآیندهای لازم برای مدیریت متمرکز تحقیقات
 • 1-3 تعیین موضوعات تحقیقاتی و اولویت‌بندی آنها برمبنای نیازهای فعلی و آتی و تعیین موضوعات تحقیقات کلان و بنیادی
 • 1-4 تعریف پروژه‌های هدفگرا بصورت زنجیره و پازل پروژه‌های مرتبط
 • 1-5 ایجاد هماهنگی برای اجراي زیر پروژه‌ها و هدایت اجرای آنها و تجمیع نتایج حاصل
 • 1-6 پیگیری کاربردی و تجاری شدن نتایج تحقیقات
 • 1-7 ایجاد ساختار انتشار دانش و نتایج تحقیقات

2- پیگیری افزایش و تجمیع منابع مورد نیاز و برنامه‌ریزی و هدایت آنها برای استفاده موثر در فعالیت‌های تحقیقاتی و دانش محور

 • 2-1 هدایت مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی که در رابطه با موضوعات توزیع فعالیت مینمایند.
 • 2-2 حمایت از دانشجویان و اساتید تحصیلات تکمیلی که پایاننامه خود را در رابطه با مسائل توزیع انجام دهند.
 • 2-3 حمایت از شرکتهای دانش بنیان که در حوزه فعالیتهای تحقیقاتی و دانش محور مرتبط با توزیع فعالیت نمایند.
 • 2-4 حمایت از توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی مرتبط با فعالیتهای تحقیقاتی و دانش محور در حوزه توریع
 • 2-5 پیگیری افزایش منابع مالی دراختیار براي فعالیتهای تحقیقاتی و دانش محور در حوزه توزیع از منابع بخشی دولتی - بخش خصوصی- بخش غیردولتی و منابع بین المللی

3- پیگیری توسعه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و دانش محور مورد نیاز صنعت توزیع در سطح کشور

 • 3-1 ایجاد زیر ساختار لازم برای تدوین و بازنگری استانداردها و دستورالعمل‌های تخصصی و راهنمای کاربردی مورد نیاز صنعت توزیع نیروی برق
 • 3-2 ایجاد زیرساخت‌های لازم و تعیین فرایندهای مهندسی برای تضمین کیفیت برای تجهیزات مورد استفاده در صنعت توزیع نیروی برق
 • 3-3 ایجاد زیرساخت‌ها و تعیین فرآیندهای لازم برای کنترل و تضمین کیفیت در فعالیت‌های متنوع معمول در شرکت‌های توزیع نیروی برق
 • 3-4 حمایت برای ایجاد قطب‌های علمی و تخصصی توزیع در سطح دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقاتی
 • 3-5 ایجاد مراکز پایش شاخص‌های شبکه‌های توزیع
 • 3-6 ایجاد زیرساخت‌ها و تعیین فرآیندهای لازم برای تسهیل بکارگیری فن آوری‌های جدید شبکه‌ها و شرکت‌های توزیع نیروی برق

4- پیگیری تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه و تسهیل انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و دانش محور

 • 4-1 ایجاد شبکه متخصصین
 • 4-2 ایجاد سیستم متمرکز مدیریت دانش
 • 4-3 ایجاد بسترهای تبادل و دسترسی به اطلاعات تخصصی
 • 4-4 برنامه‌ریزی برای تخصصی نمودن زمینه فعالیت متخصصین
 • 4-5 ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل ارتباط صنعت و پژوهشکده و متخصصین
 • 4-6 ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل ارتباط با مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا در زمینه توزیع
 • 4-7 تسهیل حضور محققین کشور در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی در داخل و خارج از کشور
 • 4-8 تامین هزینه‌های اولیه برای ایده پردازی
 • 4-9 پیگیری تسهیل حضور محققین داخلی و خارجی در محیط‌های صنعتی و حضور متخصصین صنعت در مراکز تحقیقاتی